Akcje

Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności

Z Pomoc Netis

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.

W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.


W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

MPP1.png


W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

MPP2.png

Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

MPP3.png


Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

MPP4.png


Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania, gdy nie chcemy tej wartości zmieniać

Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.

Fabryczne wartości tych konfiguracji nie wyświetlają się na liście ustawień (działają wewnętrznie).

Konfiguracja serwisowa:

Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy:

 1. wystawiana dla płatnikowi VAT
 2. ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł. Ustawienie tej opcji na zero oznacza wyłączenie oznaczania split payment
 3. jeśli nie zostało to wyłączone opcją „138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja.
  • PKWiU (i tylko! CN nie!) pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą podciągiem, tj. jeśli ustawa mówi, że do MPP łapie się cała klasa „19.20.21”, to sprawdzane jest, czy PKWiU weryfikowanej pozycji zaczyna się od takiego, częściowego numeru z tabeli.
   • Elementy strukturalne klasyfikacjach PKWiU i CN – tj. kropki i spacje odpowiednio – mają znaczenie w działaniu mechanizmu klasyfikacji do MPP.
  • Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

Gdy faktura rzeczywiście podlega mechanizmowi podzielonej płatności, to załączy się też procedura MPP. W drugą stronę to jednak nie ma zastosowania i ręczne oznaczenie faktury tą procedurą nie powoduje włączenia się tego mechanizmu SplitPayment. Spowodowane jest to wytycznymi Ministerstwa Finansów, stanowiącymi że tą procedurą w JPKv7 mają być oznaczone tylko te faktury, które faktycznie spełniają do zastosowania MPP wymogi wymienione w ustawie, a nie wszystkie faktury, na których zastosowano MPP.

Użytkownik nie ma możliwości ręcznego załączenia na fakturze MPP. Oznaczanie jest wyłącznie automatyczne wg powyższych ustawień i wytycznych.

Jak to działa:

 • Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
 • Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.

Zobacz też