Akcje

Specyfikacja plików w formacie CSV

Z Pomoc Netis

Uzyskanie tokenu

Przed wywołaniem akcji importu należy najpierw uzyskać token za pomocą metody api

https://domena.pl/backendApi/login

Przykład użycia curl:

curl -H "X-ApiKey: klucz" --data '{"username":"login"}' -X POST "https://domena.pl/backendApi/login

Odpowiedź powinna wyglądać następująco: {"token":"c55cf6ff713b22e353c2224e0063a37c02d87f62"}

Uzyskany token jest następnie użyty przy komunikacji z API.

Import danych

1. Zakładanie nowych lub aktualizacja istniejących towarów.

Tab. 1. Żądanie

Metoda URL
POST /import/products

Tab. 2. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -F 'file=@/ścieżka/do/pliku' -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H 'Content-Type: text/csv' https://nazwa_domeny/import/products

Specyfikacja pliku z produktami

Plik musi być w formacie csv z następującą kolejnością pól: produkt_id,nazwa,kod_paskowy,producent_id,jednostka,gramatura_netto,opis kolejne produkty muszą być oddzielone znakiem nowej linii

Tab. 3. Opis pól pliku z produktami

Nazwa pola Opis Dodatkowe informacje
produkt_id Identyfikator produktu w sklepie
nazwa Nazwa
kod_paskowy Kod_paskowy
producent_id Identyfikator producenta Podane id musi istnieć w bazie producentów
jednostka Identyfikator jednostki miary Np. szt,kg,op
gramatura_netto Waga w gramach bez opakowania
opis Opis produktu wyświetlany na stronie

2. Tworzenie lub modyfikacja powiązań towarów ze sklepami.

Tab. 4. Żądanie

Metoda URL
POST /import/productsShop


Tab. 5. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -F 'file=@/ścieżka/do/pliku' -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H 'Content-Type: text/csv' https://nazwa_domeny/import/productsShop

Specyfikacja pliku z powiązaniami produktów ze sklepami

Plik musi być w formacie csv z następującą kolejnością pól produkt_id,cena,nowosc,promocja,gazetka,reklama,stan kolejne powiązania muszą być oddzielone znakiem nowej linii

Tab. 6. Opis pól pliku z powiązaniami

Nazwa Pola Opis Dodatkowe informacje
produkt_id Identyfikator produktu z danego sklepu
cena Cena brutto wyrażona w groszach
Czy dany towar jest nowością Możliwe wartości: 0 lub 1
promocja Czy dany towar jest w promocji Możliwe wartości: 0 lub 1
gazetka Czy dany towar jest z aktualnej gazetki Możliwe wartości: 0 lub 1
reklama Dodatkowe promowanie produktów w wynikach wyszukiwania Możliwe wartości: 1 - 10
stan Liczba towaru na stanie 1000 oznacza 1 sztukę lub 1 kilogram

3. Tworzenie lub modyfikacja powiązań towarów ze sklepami.

Tab. 7. Żądanie

Metoda URL
POST /import/categories

Tab. 8. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -F 'file=@/ścieżka/do/pliku' -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H 'Content-Type: text/csv' https://nazwa_domeny/import/categories

Specyfikacja pliku z kategoriami

Plik musi być w formacie csv z następującą kolejnością pól id,nadrzedna_id,nazwa,opis kolejne kategorie muszą być oddzielone znakiem nowej linii

Tab. 9. Opis pól pliku z kategoriami

Nazwa pola opis Dodatkowe informacje
id Id kategorii
nadrzedna_id Id kategorii nadrzędnej (puste jeśli kategoria jest kategorią główną) Podane id musi istnieć w bazie kategorii
nazwa Nazwa kategorii
opis Opis kategorii

4. Tworzenie lub modyfikacja producentów

Tab. 10. Żądanie

Metoda URL
POST /import/brands

Tab. 11. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -F 'file=@/ścieżka/do/pliku' -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H 'Content-Type: text/csv' https://nazwa_domeny/import/brands

Specyfikacja pliku z producentami

Plik musi być w formacie csv z następującą kolejnością pól id,nazwa kolejni producenci muszą być oddzieleni znakiem nowej linii

Tab. 12. Opis pól pliku z producentami

Nazwa pola Opis Dodatkowe informacje
id ID producenta
nazwa Nazwa producenta

Eksport danych

1. Eksport produktów

Tab. 13. Żądanie

Metoda URL
GET /export/products

Tab. 14. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H -o nazwa_pliku https://nazwa_domeny/export/products

Specyfikacja pliku z produktami

Plik w formacie csv z następującą kolejnością pól: produkt_id,nazwa,kod_paskowy,producent_id,jednostka,gramatura_netto,opis Opis pól jest analogiczny do importowanych. Kolejne produkty oddzielone znakiem nowej linii


2. Eksport powiązań produktów

Tab. 15. Żądanie

Metoda URL
GET /export/productsShop

Tab. 16. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H -o nazwa_pliku https://nazwa_domeny/export/productsShop

Specyfikacja pliku z produktami

Plik w formacie csv z następującą kolejnością pól: produkt_id,cena,nowosc,promocja,gazetka,reklama,stan Opis pól jest analogiczny do importowanych. Kolejne produkty oddzielone znakiem nowej linii


3. Eksport kategorii

Tab. 17. Żądanie

Metoda URL
GET /export/categories

Tab. 18. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H -o nazwa_pliku https://nazwa_domeny/export/categories

Specyfikacja pliku z produktami

Plik w formacie csv z następującą kolejnością pól: id,nadrzedna_id,nazwa,opis Opis pól jest analogiczny do importowanych. Kolejne produkty oddzielone znakiem nowej linii


4. Eksport producentów

Tab. 19. Żądanie

Metoda URL
GET /export/brands

Tab. 20. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string

Przykład użycia curl:

curl -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H -o nazwa_pliku https://nazwa_domeny/export/brands

Specyfikacja pliku z produktami

Plik w formacie csv z następującą kolejnością pól: id,nazwa Opis pól jest analogiczny do importowanych. Kolejne produkty oddzielone znakiem nowej linii


5. Eksport zamówień

Tab. 21. Żądanie

Metoda URL
GET /export/orders

Tab. 22. Parametry żądania

Typ Parametr Wartość
HEAD X-ApiKey string
HEAD X-Token string
HEAD Accept application/json lub application/xml
GET formDate Data format YYYY-MM-DD
GET statuses Int oddzielone przecinkami: np. 0,1,2
GET limit Int z zakresu 1, 100
GET Page Int > 0

statusy zamówień: id | nazwa


+-----------------------------------

    0 | Nowe
    1 | Przypisane do operatora
    2 | W trakcie kompletacji
    3 | Skompletowane. Czeka na transport
    4 | W trakcie transportu
    5 | Spakowane. Czeka na paragon
   10 | Zakonczone
   12 | Anulowane


Przykład użycia curl:

curl -H 'X-ApiKey: klucz' -H "X-Token: token" -H -o nazwa_pliku https://nazwa_domeny / expor t /orders?fromDate=2020-01- 01&statuses=0,1,5&limit=10&page=1

Zamówienia są eksportowane w formacie json lub xml w zależności od parametru.

Przykładowa odpowiedz w formacie json:


[

 {
   "id": 1462936,
   "data": "2020-02-17",
   "czas": "2020-02-17 12:25:25",
   "data_odbioru": "2020-02-21 17:00:00",
   "koszt_dostawy": 999,
   "adres": {
    "imie": "Michał",
    "nazwisko": "Motyczko",
    "kod": "01-100",
    "miasto": "Warszawa",
    "ulica": "Aleje Jerozolimskie 23/4",
    "telefon": "123456789"
   },
   "prezent": false,
   "kwota_rabatu": 0,
   "klient": {
    "id": 353322
   },
   "status": "Nowe",
   "metoda_platnosci": "Gotówka",
   "sklep": "Warszawa",
   "produkty": [
    {
      "plu": 290403,
      "ilosc_zamowiona": 5000,
      "ilosc_zrealizowana": 5000,
      "cena": 299,
      "wartosc": 1495000,
      "uwagi": "",
      "produkt": {
       "nazwa": "ŚLEDZIKI NA/RAZ/S/ŚMIET 100",
       "kod_paskowy": "5900344403664",
       "plu_sklepowe": 130728
      }
    }
   ]
 }

]6. Zmiana statusu zamówienia:

POST /backendApi/updateOrderStatus

Parametry: order - int - numer zamówienia status - int - nowy status zamówienia

Możliwe statusy (id - nazwa)

0 - "Nowe"

1 - "Przypisane do operatora"

2 - "W trakcie kompletacj"

3 - "Skompletowane. Czeka na transport"

4 - "W trakcie transportu"

5 - "Spakowane. Czeka na paragon"

10 - "Zakonczone"

12 - "Anulowane"


Zwraca:

403 - przy braku autoryzacji

404 - jak nie znajdzie zamówienia

200 - w innym wypadku:

aktualizacja ok - ['status' => 'success', 'errors' => null, 'message' => 'Status został zaktualizowany.),

błędy walidacji danych - ['status' => 'failed', 'errors' => [/Tablica błędów/], 'message' => null]

cURL:

curl --location --request POST

'http://admin.sklep.localhost:8999/backendApi/updateOrderStatus' \

--header 'x-token: [token]' \

--header 'x-apikey: [api-key]' \

--form 'order=1462929' \

--form 'status=1'


lub

curl --location --request POST

'http://admin.sklep.localhost:8999/backendApi/updateOrderStatus' \

--header 'x-token: [token]' \

--header 'x-apikey: [api-key]' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data-raw '{"order": 1462929, "status": 1}'